OGŁOSZENIA


Fundusze europejskie

06.06.2022

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

Informacja o wynikach postępowania ofertowego na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z zaprojektowaniem 4 nowych produktów w ramach projektu pn: „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁDZIELNI ASPROD W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW. 01.04.00-18-0009/21.

ZAŁĄCZNIK:

1. Informacja o wynikach postepowania ofertowego


17.05.2022

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z PROJEKTOWANIEM PRODUKTÓW

ASPROD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. 1 maja 3, 38 – 100 Strzyżów zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych związanych z projektowaniem produktów w ramach projektu pn.: „PODWYŻSZENIE KONKURENCYJNOŚCI SPÓŁDZIELNI ASPROD W RAMACH WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW. 01.04.00-18-0009/21.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Zapytanie ofertowe - obowiązujący od 23.05.2022r

2. Wzór formularza ofertowego - Załącznik nr 1.

3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy oferentem a zamawiającym - Załącznik nr 2.

4. Wzór planu realizacji usługi - Załącznik nr 3.

5. Wzór zestawienia potwierdzającego, iż oferenci w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 3 usługi w zakresie projektowania produktów o wartości co najmniej 60 tys. pln - Załącznik nr 4A

6. Wzór zestawienia potwierdzającego, iż specjaliści dedykowani do realizacji zlecenia, w ciągu ostatnich 3 lat zaprojektowali co najmniej 3 produkty wykonane w większości z metalu, które zostały wdrożone na rynek - Załącznik nr 4B.